Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím , v oblasti prodeje zboží , mezi společností

Julest, sro (dále jen "shop,") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím -  shop, v oblasti prodeje zboží mezi společností Julest, sro a jejími obchodními partnery.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,  jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Shop: Julest, sro, IČO 51231999, se sídlem Tichá 1965/6, 945 01 Komárno

kupující:

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem   je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své  obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní  údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uveden na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí  příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitelů, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku (Především obchodní společnosti)

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsáná  v živnostenském rejstříku )

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávněna na základě  specifických pravidel (sem patří například svobodná povolání jako advokáti atd.)

- osoba, která provozuje zemědělské výroby a je zapsání do evidence podle  zvláštních pravidel. Právní vztahy Prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi shop, a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího,  nevznikají žádná práva na požívání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebe dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva

POKUD je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění  nabízeného zboží dodavatelem na stránkách, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetí objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto Potvrzení nemá vliv na  vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. POKUD je kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem

Uzavřená smlouva je shopem archivována za účelem a v souvislosti jejím úspěšným plněním a není  přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu.

Shop, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou DŮVĚRNÉ, budou použity pouze k uskutečnění  plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněn, poskytnuty třetí osobě apod., S výjimkou situace Související s distribuci či Platební stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) . Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím Prodávajícího za úcelem splnění objednávky, jsou shromaždování, zpracováván a uchovávání V souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 428/2002 Sb o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující dává Prodávajícího svůj souhlas ke shromaždování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy, a to až do doby jeho písemného Vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně zákonných práv k těmto údajům.

Objednávky přes internetový obchod na adrese coffee.julest.sk

24h denně, 7 dní v týdnu.

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line eshopu jsou vždy aktualní a platné ceny.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s cenou bez DPH, s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Pokud je kupujícím spotřebitel, musí být při takovém zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, se kterým k uzavření kupní smlouvy mezi oběma stranami dojde až v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Objednávat je možné následujícími způsoby:

Prostřednictvím elektronického obchodu na coffee.julest.sk , (dále jen "e-shop")

- Elektronickou poštou na adrese: julest.marketing@gmail.com

- Telefonicky na telefonních číslech: 0948466070, 0944952625

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel:

Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a  zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Toto právo má kupující i v případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu  vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací,  nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze budou vráceny kupujícímu spotřebiteli do 15 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v této lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení  odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude vyplacena v hotovosti, nebo zda bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací  smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele a odstoupit od smlouvy podle § 12 zákona č. 108/2000 Sb, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu  kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to najnekôr do 15 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

  • platba předem bankovním převodem
  • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
  • Platební bránou GOPAY

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Zasílání přepravní službou - SR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Zásilkovna. Podmínkou je odeslání objednávky a její vyfakturování do 12:00 hod. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pro objednávky v hodnotě zboží nad 100 EUR je doprava zdarma.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je  tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není  ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

V případě, že poškození obsahu zásilky kupující zjistí po jeho převzetí je nutné  do 24 hodin zaslat vypsán Zápis o poškození zásilky na adresu: julest.marketing@gmail.com  Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavují spotřebitele práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat , ža se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem Prodávajícího a platnými  právními předpisy SR. Jako záruční list Slouží nákupní doklad.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 22.06.2018. 
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.